Anar al Principi de la Pàgina
PROGRAMES
SUBSCRIPCIÓ
EMPRESA
BLOG
ÀREA PRIVADA
ESP /
CAT
Notal Legal
Informàtica3 ProGest SL, en la seva condició de titular i responsable de la present web, en compliment amb el que estableix l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, posa a disposició de dels usuaris la següent informació de caràcter general.
Informàtica3 ProGest SL, és una societat limitada que té com a raó social Av. President Macià, 14-16, 17230 Palamós (Girona), ESPANYA i està inscrita al Registre Mercantil de Girona, amb nombre d'identificació fiscal B-17.728.767 i inscrita al Registre Mercantil de Girona, Tom 1877, Foli 101, Full GI-31447, Inscripció 1ª.
Informàtica3 ProGest SL respectarà escrupolosament la confidencialitat de les dades de caràcter personal aportades pels visitants de la pàgina web, mitjançant el compliment de la normativa vigent sobre protecció de dades, i entre d'altres, allò que disposa la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals en relació, així mateix, amb indicat a la DA 14º i DT 4ª de la citada Llei Orgànica.
Les dades rebudes seran tractades amb la finalitat de facilitar la informació sol·licitada i seran incorporades a un fitxer de què és responsable Informàtica3 ProGest SL.
Els usuaris podran exercir, respecte a les dades obtingudes, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació de dades i oposició.
Per exercir aquest dret o per a realitzar qualsevol consulta o reclamació relativa a la informació o als productes i serveis, els usuaris poden dirigir-se a:
Informàtica3 ProGest SL
Av. President Macià, 14-16 | 17230 PALAMÓS (Girona) ESPAÑA
Telèfon: 972 600 800 | Fax: 972 314 306
Correu Electrònic: info3@info3.cat
Període mitjà de pagament a proveïdors
D'acord amb el que disposa la Disposició addicional tercera de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, la qual ha estat reformada en el text actual segons allò ordenat a l'article 9.2 de Llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d'empreses, Informàtica3 Progest SL comunica que:
El període mitjà de pagament a proveïdors de l¡empresa per a l'exercici 2021, calculat d'acord amb els criteris establerts a la Resolució de 29 de gener de 2016 del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, puja a 4.54 dies.
El percentatge de factures amb període de pagament inferior al període màxim de pagament establert per llei ha estat de 100% en nombre de factures.
El percentatge de l'import monetari de les factures amb període de pagament inferior al període màxim de pagament establert per llei ha estat del 100% respecte al volum monetari total.
Contacta amb nosaltres:
972 600 800
info3@info3.cat
Programes
GESCO3
Gestió General
TERVEN3
Venda de Taulell (TPV)
VENDIR3
Prevenda i Autovenda
CONTA3
Comptabilitat General
NOMINA3
Nòmines i Seguretat Social
FISCAL3
Models d'Hisenda
FINCA3
Administració de Finques
HOTEL3
Gestió d'Hotels
RESTA3
Gestió de Restaurants
Subscripció
Tarifes
Serveis
Empresa
Contacte
Nosaltres
Distribuïdors
Blog
Últimes Notícies
Tendències
Legislació
Àrea Privada
Clients
Distribuïdors
Facturació
Tickets
Cookies
Llicència Ús
Nota Legal
RGPD
Mapa Web